Cover: Lalam Mandavkar  –  Yesvantpur bound Sampark Kranti express in Shindavane  –  Lalam Mandavkar  at  Flickr

Cover: Lalam Mandavkar Yesvantpur bound Sampark Kranti express in Shindavane. [...]