<<<

Mallorca:

massa terra ferida,

malmenada, urbanitzada, encimentada, segellada…

i molta més que es manté inalterada, fèrtil i bella…

<<<

https://terraferida.cat

>>>

>>>