En el Consell Executiu d’avui,
dia 4 d’agost de 2016,
s’ha aprovat la proposta del
Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut
de convocatòria d’onze beques d’investigació
sobre patrimoni històric i cultural d’Eivissa
per a l’any 2016.

Això significa donar compliment al compromís d’aquest equip de govern de recuperar el foment de la investigació en diferents àrees del coneixement relacionades amb la cultura i el patrimoni de l’illa d’Eivissa, que s’havia suprimit durant els darrers anys.

QUINES BEQUES ES CONVOQUEN?

Es convoquen un total d’onze beques amb l’objectiu de promoure el coneixement i l’estudi del patrimoni històric i cultural eivissenc, els temes de les quals són els següents:

a) 3 beques d’Arqueologia per a l’estudi i siglat de materials arqueològics de diferents campanyes, ja realitzades, amb l’autorització del corresponent director, si escau.

b) 5 beques d’Etnologia:
– una destinada a complementar i actualitzar els inventaris de patrimoni hidràulic existents.
– Una destinada a l’estudi de les parets de pedra en sec: les tècniques, tipologies i catalogació.
– Una destinada a l’estudi i el buidatge de la documentació històrica de l’Abadia de Montserrat sobre el Cançoner Tradicional de Catalunya, en la seua part referida a l’illa d’Eivissa.
– Una destinada a la revisió i actualització de l’inventari de trulls de l’illa d’Eivissa.
– Una destinada a la continuació de l’inventari de camins rurals històrics de l’illa d’Eivissa (està feta la dels camins de missa).

c) 1 beca per a l’estudi del llegat de Xico Lluy sobre l’exili republicà, dipositat a l’Arxiu d’Imatge i So del Consell d’Eivissa.

d) 2 beques relacionades amb l’Any Josep Clapés i l’Eivissa de la Renaixença:
– Una destinada a l’estudi del fenomen migratori d’eivissencs a es Castell Menorca (amb la col·laboració i l’assessorament de l’Institut Menorquí d’Estudis).
– Una destinada al buidatge del treball periodístic i literari de Felip Curtoys Valls.

A QUI S’ADREÇA LA CONVOCATÒRIA?

Les onze beques estan adreçades als investigadors, historiadors o arqueòlegs de forma particular o equips investigadors, formats a l’efecte o institucions de caràcter científicocultural, així com a aquelles entitats dedicades a la recerca i la investigació sobre el patrimoni i la cultura d’Eivissa, sense ànim de lucre i legalment constituïdes a l’illa d’Eivissa.

DE QUINA QUANTIA ESTAN DOTADES LES BEQUES?

La convocatòria està dotada d’una quantitat total de 55.000 euros en el pressupost de 2016 i es preveu una distribució de 5.000 euros per a cada una de les beques, tot i que la quantia es pot modificar segons els projectes presentats, sense excedir mai la quantitat total prevista.

QUIN TERMINI HI HA PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS?

S’estableix un termini de 10 dies naturals a partir del sendemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.

QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA D’APORTAR PER PRESENTAR SOL·LICITUD?

Les persones interessades hauran de presentar al Registre:
– Sol·licitud d’ajuda mitjançant model d’instància.
– DNI, CV i títol universitari de la persona o persones, en el cas d’equips, interessades. En el cas d’entitats o institucions, DNI del representant legal i de cada persona que participi en el projecte.
– En el cas d’entitats, estatuts en els que consti la inexistència d’afany de lucre i el seu àmbit territorial.
-Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i declaracions responsables de no estar sotmès a cap prohibició per obtenir subvencions, així com de no demanar ajuda econòmica a altres entitats per a la mateixa finalitat.
– Memòria explicativa de l’objecte d’investigació.
– Proposta metodològica de treball.
– Projecte detallat de l’estructura de la investigació, amb cronograma de les actuacions previstes.
– En el cas d’equips, relació de persones i parts que desenvoluparà cada una d’elles.

COM ES REALITZARÀ LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT A LES PERSONES BENEFICIÀRIES?

El pagament es farà de forma fraccionada, prèvia presentació d’un informe mensual, abans de cada dia 30 de mes, per la persona beneficiària (1.200+1.200+2.600 euros).
La justificació definitiva es realitzarà com a màxim el dia 30 de novembre de 2016.

Per a obtenir més informació sobre aquests i altres aspectes, com ara els criteris de selecció i concessió de les beques, i la comissió avaluadora, podeu consultar les bases a la web del Consell d’Eivissa

www.conselldeivissa.es,

als blogs

patrimonideivissa.wordpress.com

i

eivissacultural.blogspot.com

i al telèfon 971 195 900.

>>>