<<<

Treamburi luna analt pi ter

s’a mea lilici ti u’am tu per

s’a mea lilici ti u’am tu per.

 

S’am un dor a meu chirut…

di can stiut

io v’ani te’asteptu

vrutlu’a meu vrut

tini iara’s zini la mini

cum ti ineai

s’mi tini in brati cum mi tineai.

S’am un dor a meu chirut…

di can stiut

io v’ani te’asteptu

vrutlu’a meu vrut

tini iara’s zini la mini

cum ti ineai

s’mi tini in brati cum mi tineai

s’mi tini in brati cum mi tineai.

<<<

Treamburi luna pisti piduri

s’a meali arisi di la liyuri.

s’a meali arisi di la liyuri.

S’am un dor a meu chirut…

di can stiut

io v’ani te’asteptu

vrutlu’a meu vrut

tini iara’s zini la mini

cum ti ineai

s’mi tini in brati cum mi ineai

s’mi tini in brati cum mi tineai.

 

S’am un dor a meu chirut…

di can stiut

io v’ani te’asteptu

vrutlu’a meu vrut

tini iara’s zini la mini

cum ti ineai

s’mi tini in brati cum mi ineai

s’mi tini in brati cum mi tineai.

<<<

Treamburi luna pisti virdeati

s’a meali lacrini ti le’am pi fati

s’a meali lacrini ti le’am pi fati.

Treamburi luna masi primaveara

s’cu mini dorlu treamburi iara

s’cu mini dorlu treamburi iara.

Treamburi luna pisti virdeati

s’a meali lacrini tini cad pi fati

s’a meali lacrini tini cad pi fati.

<<<

<<<

Treamburâ luna, analtu pi tzer
Si a mea lilici ţi o am tu per
Si a mea lilici ţi o am tu per

Ş’am un dor a meu chirut
Di can ştiut
Io v’ani t’aşteptu
Vrutlu a meu vrut
Tini iara s’ini la mini
Cum ţã ineai
S’mi ţâni în braţ’
Cum mi ţâneai

Ş’am un dor a meu chirut
Di can ştiut
Io v’ani t’aşteptu
Vrutlu a meu vrut
Tini iara s’ini la mini
Cum ţã ineai
S’mi ţâni în braţ’
Cum mi ţâneai
S’mi ţâni în braţ’
Cum mi ţâneai

Treamburâ luna pisiti pâduri
Ş’a meali arâsi di la lâhuri
Ş’a meali arâsi di la lâhuri

Ş’am un dor a meu chirut
Di can ştiut
Io v’ani t’aşteptu
Vrutlu a meu vrut
Tini iara s’ini la mini
Cum ţã ineai
S’mi ţâni în braţ’
Cum mi ţâneai

Ş’am un dor a meu chirut
Di can ştiut
Io v’ani t’aşteptu
Vrutlu a meu vrut
Tini iara s’ini la mini
Cum ţã ineai
S’mi ţâni în braţ’
Cum mi ţâneai

<<<

Tremburâ luna pisti virdeaţã
Ş’a meali lãcrâmi ţi le’am pi faţã
Ş’a meali lãcrâmi ţi le’am pi faţã

Treamburâ luna maş primuveara
Ş’cu mini dorlu treamburã iara
Ş’cu mini dorlu treamburã iara

Treamburâ luna pisti virdeaţã
Ş’a meali lãcrâmi ţi’ni cad pi faţã
Ş’a meali lãcrâmi ţi le’am pi faţã

>>>