<<<

Després d’un procés de gestació relativament llarg i en què intervengueren

diverses persones d’àmbits diferents de la societat eivissenca,

va quallar la idea de constituir un ateneu cultural a Eivissa l’any 1987.

En va ser elegit coordinador Juan Manuel Grijalvo.

L’Ateneu Cultural d’Eivissa sorgia en un context de mancances culturals nombroses i diverses, objecte de preocupació del grup de gent que el va fundar.

Els seus promotors consideraven necessari crear un organisme que, deslligat de grups polítics, econòmics, etc.,

permetés el debat sobre qualssevol temes d’interès en el seu si, i la projecció cap a l’exterior que hom consideràs interessant de fer d’algun d’aquests temes objecte de debat públic.

En una definició d’abast més vague i general, l’objectiu fonamental de l’Ateneu era «l’enriquiment cultural dels seus membres».

Així mateix, en els seus estatuts fundacionals, l’ateneu es presentava com a associació compromesa en la defensa de la llengua i la cultura catalanes a l’illa d’Eivissa.

Abans dels processos d’autodeterminació i d’independència que han tengut lloc a diversos països d’Europa,

l’Ateneu Cultural d’Eivissa organitzà un debat sobre el dret d’autodeterminació (1988), amb participació de membres de diverses forces polítiques de l’illa.

Després d’un temps d’inactivitat, aquesta associació resta com una possibilitat més dins l’àmbit cultural de la societat eivissenca.

>>>