COMPAREIXENÇA del conseller de Territori, Energia i Mobilitat,

sol.licitada amb els escrits RGE núm. 4212/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, i
RGE núm. 4292/15, presentat per una cinquena part dels diputats de la comissió
adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític de govern.

>>>

A Mallorca -repetesc- hi ha tren i bus,
i el tren també té les seves peculiaritats i
també haurem de fer front a una situació que entenem
que podria ser molt millor del que hem trobat i del que és.
Una de les primeres qüestions a la qual vàrem haver de fer front varen ser
les protestes clares de col·lectius d’usuaris del tren que manifestaven
el seu disgust amb el servei que es venien prestant en aquests darrers temps
per part de Serveis Ferroviaris en atenció a aquests passatgers,
que es queixaven també del manteniment de les estacions,
el manteniment de la maquinària,
la incomoditat que determinades línies suposen per a aquests usuaris,
el fet que tenguem una part electrificada i l’altra no,
i aquí entram ja al que és l’objectiu prioritari en tema de tren per part de la conselleria:
hem de partir de la necessària i obligatòria
electrificació completa de la xarxa actual de tren a l’illa de Mallorca.
I a partir d’aquí no abandonam cap projecte,
ja he tengut l’oportunitat de comentar-ho avui matí al Ple i ho repetiré avui:
no abandonam cap projecte,
després d’aquest de l’electrificació en vendrà un altre que és molt important també per a nosaltres,
que és el tren fins a Artà
i ens plantejarem tots aquests projectes en què tenguem feta una planificació global
de l’estructura del tren i de les necessitats que puguem plantejar-nos.

>>>

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/9/comissions/OT-09-002.pdf

>>>

En Mallorca -repito- hay tren y autobús,
y el tren también tiene sus peculiaridades y
también tendremos que hacer frente a una situación que entendemos
que podría ser mucho mejor de lo que hemos encontrado y de lo que es.
Una de las primeras cuestiones a la que tuvimos que hacer frente fueron
las protestas claras de colectivos de usuarios del tren que manifestaban
su disgusto con el servicio que se venía prestando en estos últimos tiempos
por parte de Servicios Ferroviarios en atención a estos pasajeros,
que se quejaban también del mantenimiento de las estaciones,
el mantenimiento de la maquinaria,
la incomodidad que determinadas líneas suponen para estos usuarios,
el hecho de que tengamos una parte electrificada y otra no,
y aquí entramos ya a lo que es el objetivo prioritario en tema de tren por parte de la consejería:
debemos partir de la necesaria y obligatoria
electrificación completa de la red actual de tren en la isla de Mallorca.
Y a partir de aquí no abandonamos ningún proyecto,
ya he tenido la oportunidad de comentarlo esta mañana al Pleno y lo repetiré hoy:
no abandonamos ningún proyecto,
después de éste de la electrificación vendrá otro que es muy importante también para nosotros,
que es el tren hasta Artà
y nos plantearemos todos estos proyectos cuando tengamos hecha una planificación global
de la estructura del tren y de las necesidades que podamos plantearnos.

>>>