COMPAREIXENÇA del conseller de Territori, Energia i Mobilitat,

sol.licitada amb els escrits RGE núm. 4212/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, i
RGE núm. 4292/15, presentat per una cinquena part dels diputats de la comissió
adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític de govern.

>>>

No em parli d’executar projectes -em diu- sense doblers.

Sembla que feim… no sap què, si no feim ni una petitíssima part d’allò en què vostès són especialistes.

Vostès no tenien res i executaren dos projectes d’autovia a l’illa d’Eivissa que tragueren del lloc.

Vostès no tenien un projecte ni tan sols al Pla director sectorial de transports i

varen executar una infraestructura de metro ruïnosa, no estava ni tan sols previst al pla,

però vostès l’havien de fer i parlen que nosaltres executam sense doblers?,

li posaré un exemple, si vostè m’ho pot justificar jo estaré encantat de la vida.

Sap per quant es varen adjudicar aquestes dues autovies d’Eivissa?, 92 milions d’euros.

Sap què costarà a les arques d’aquesta comunitat autònoma el seu fastuós sistema

de peatge a l’ombra per pagar aquestes autovies que sí o sí

havia de construir el PP i havia d’inaugurar?,

520 milions d’euros, 520 milions d’euros.

>>>

A vostès els sembla que això és raonable?,

això és gestionar correctament?

Crec que això sí que és fer coses amb allò que un no té i fer castells enlaire,

castells enlaire molt cars que pagarem tots els ciutadans d’aquestes illes

encara que a vostè això no li importi.

>>>

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/9/comissions/OT-09-002.pdf

>>>

No me hable de ejecutar proyectos -me dice- sin dinero.

Parece que hacemos… no sabe qué, si no hacemos ni una pequeñísima parte de aquello en lo que ustedes son especialistas.

Ustedes no tenían nada y ejecutaron dos proyectos de autovía en la isla de Ibiza completamente fuera de lugar.

Ustedes no tenían un proyecto ni siquiera en el Plan director sectorial de transportes y

ejecutaron una infraestructura de metro ruinosa, no estaba ni siquiera prevista en el plan,

pero ustedes la tenían que hacer, ¿y hablan de que nosotros ejecutamos sin dinero?,

le pondré un ejemplo, si usted me lo puede justificar yo estaré encantado de la vida.

¿Sabe por cuánto se adjudicaron estas dos autovías de Ibiza?, 92 millones de euros.

¿Sabe qué costará a las arcas de esta comunidad autónoma su fastuoso sistema

de peaje en la sombra para pagar estas autovías que sí o sí

debía construir el PP y debía inaugurar?,

520 millones de euros, 520 millones de euros.

>>>

¿A ustedes les parece que esto es razonable?,

¿esto es gestionar correctamente?

Creo que eso sí que es hacer cosas con lo que uno no tiene y hacer castillos en el aire,

castillos en el aire muy caros que pagaremos todos los ciudadanos de estas islas

aunque a usted eso no le importe.

>>>