A language is a dialect with an army and a navy.

Un idioma es un dialecto con un ejército y una marina de guerra.

Una llengua és un dialecte amb un exèrcit i una marina de guerra.

>>>