Hallmarks of Felinity No. 1 – Predatory Instinct

http://toons.gotblah.com/hallmarks_of_felinity/