<<<

El castell de Besora corona un altiu turó,

situat a ponent del poble de Santa Maria de Besora,

i a una altitud de 1.092 metres.

<<<

La casa forta o domus de Montesquiu consta documentalment a partir del 1337

amb motiu d’una venda oferta per Ramon de Conanglell a Jaume de Besora,

a causa probablement d’un empenyorament.

Aquesta casa forta fou inicialment, i amb tota probabilitat, una torre de vigilància,

situada estratègicament prop del camí que conduia al monestir de Ripoll.

Depenia del castell de Besora i en el transcurs dels segles

esdevingué un casal on acabaren residint els senyors de Besora.

<<<

http://castellscatalans.blogspot.com/

2007/01/

besora-i-montesquiu.html

>>>